OBCHODNÍ PODMÍNKY


PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

La Familia rest s.r.o. IČO: 05025681

ČESKÁ REPUBLIKA, PRAHA 3, Olšanká 2898/4g, PSČ 130 00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) O REGISTRACI

PROHLAŠUJEME,ŽE DATA SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY IDENTIFIKACE PŘI NÁKUPU NA WEBU WWW.CAFELAFAMILIA.CZ A NEBUDOU POSKYTNUTY TŘETÍM OSOBÁM ANI JINAK ZNEUŽITY. POTVRZENÍM REGISTRACE SOUHLASÍM SE ZASÍLÁNÍM NABÍDKOVÝCH E-MAILŮ Z INTERNETOVÉHO OBCHODU www.cafelafamilia.cz SOULADU SE ZÁKONEM Č. 480/2004 SB.

O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

NABÍDKOVÉ E-MAILY BUDOU ZASÍLÁNY MAXIMÁLNĚ DVAKRÁT DO TÝDNE A VELIKOST JEDNOTLIVÝCH E-MAILOVÝCH ZPRÁV NEPŘEKROČÍ 900 KB. SLUŽBU ZASÍLÁNÍ NOVINEK E-MAILEM MŮŽETE KDYKOLIV ZRUŠIT NA E-MAILOVÉ ADRESE: DORT@CAFELAFAMILIA.CZ

2) PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

OBJEDNÁVKA KUPUJÍCÍHO JE NÁVRHEM KUPNÍ SMLOUVY A SAMOTNÁ KUPNÍ SMLOUVA JE UZAVŘENA MOMENTEM DORUČENÍ ZÁVAZNÉHO SOUHLASU KUPUJÍCÍHO I PRODÁVAJÍCÍHO S TÍMTO NÁVRHEM (ZÁVAZNÝM POTVRZENÍM OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO). OD TOHOTO MOMENTU MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM VZNIKAJÍ VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI.

UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍ STVRZUJE, ŽE SE SEZNÁMIL S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, VČETNĚ REKLAMAČNÍCH PODMÍNEK, A ŽE SNIMI SOUHLASÍ. NA TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD JE KUPUJÍCÍ DOSTATEČNÝM ZPŮSOBEM PŘED VLASTNÍM USKUTEČNĚNÍM OBJEDNÁVKY UPOZORNĚN A MÁ MOŽNOST SE S NIMI SEZNÁMIT.

PRODÁVAJÍCÍ SI VYHRAZUJE PRÁVO ZRUŠIT OBJEDNÁVKU NEBO JEJÍ ČÁST PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY V TĚCHTO PŘÍPADECH:

- ZBOŽÍ SE JIŽ NEVYRÁBÍ NEBO NEDODÁVÁ NEBO NENÍ MOŽNÉ PŘIPRAVIT ODPOVÍDAJÍCÍ MNOŽSTVÍ Kusů NEBO SE VÝRAZNÝM ZPŮSOBEM ZMĚNILA CENA DODÁVANÉHO ZBOŽÍ.

V PŘÍPADĚ, ŽE TATO SITUACE NASTANE, PRODÁVAJÍCÍ BUDE NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT KUPUJÍCÍHO ZA ÚČELEM DOHODY O DALŠÍM POSTUPU. V PŘÍPADĚ, ŽE KUPUJÍCÍ CHCE OBJEDNÁVKU STORNOVAT BUDE MU ZAPLACENÁ ČÁSTKA PŘEVEDENA ZPĚT NA JEHO ÚČET, Do TŘÍ PRACOVNÍCH Dnů PO TOM, CO KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU DODÁ PLATEBNÍ ÚDAJE. K UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY NEDOJDE.

VŠECHNY OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ TÍMTO OBCHODEM JSOU ZÁVAZNÉ. OBJEDNÁVKU LZE ZRUŠIT MINIMÁLNĚ 24 HODIN PŘED JEJÍ EXPEDICÍ. O PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY JSTE AUTOMATICKY INFORMOVÁN ELEKTRONICKOU POŠTOU - E-MAILEM.

STORNO MŮŽETE POSLAT E-MAILEM PŘÍPADNĚ PROVÉST TELEFONICKY. PŘI ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST VAŠE JMÉNO, E-MAIL A ČÍSLO OBJEDNÁVKY.

BARVA A OZDOBÁ DORTŮ

V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNA O DORT, KTERÝ MÁ VÍCE NEŽ JEDNU BARVU, Z DŮVODU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY, VÝSLEDNÁ BARVA DEZERTU SE MŮŽE ZNAČNĚ LÍŠÍT OD PŘÍKLADU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

OZDOBA SE MUŽE NEVÝZNÁMĚ LÍŠÍT V BARVĚ A MNOŽSTVÍ PODLE VÁHY DEZERTU.

3) DRUHY DOPRAVY

OSOBNÍ ODBĚR

OBJEDNÁVKU PŘI OSOBNÍM ODBĚRU JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT NEJDŘÍVE DO 3-HODIN. VŽDY VYČKEJTE POKYNU PERSONÁLU. OBJEDNÁVKY LZE VYZVEDÁVAT V PRACOVNÍ DOBĚ, MIMO TUTO DOBU PO DOHODĚ.

DORUČENÍ PO PRAZE

PO PRAZE SE DORUČUJE V MEZÍ 15 KILOMETRŮ OD VÝDEJNÍHO MÍSTA (SLEZSKÁ 128, PRAHA 3, 130 00), DORUČENÍ V ODDÁLENJEŠÍ MÍSTA JE MOŽNE POUZE PO DOHODĚ.

DODAVATEL JE ZÁROVEŇ I PŘEPRAVCEM. ZBOŽÍ JE DORUČENO NA SJEDNANÉ MÍSTO A VYDÁNO PŘÍJEMCI V PŘEPRAVNÍ LHŮTĚ, KTEROU SI KUPUJÍCÍ OBJEDNAL. INFORMACE O MÍSTĚ, PŘÍJEMCI A PŘEPRAVNÍ LHŮTĚ PŘEDÁVÁ DOPRAVCI PRODÁVAJÍCÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍHO. VŽDY JE TŘEBA, ABY KUPUJÍCÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVAL SPRÁVNOST ADRESY, TELEFONNÍCH ČÍSEL A DALŠÍCH SPECIFIKACÍ, KTERÉ OVLIVŇUJÍ SPRÁVNOST A RYCHLOST DODÁNÍ ZBOŽÍ.

PŘÍJEMCE MUSÍ BÝT V PŘEPRAVNÍ LHŮTĚ PŘÍTOMEN NA SJEDNANÉM MÍSTĚ. NENÍ-LI PŘÍJEMCE PŘÍTOMEN, MŮŽE DOPRAVCE VYDAT ZBOŽÍ PROTI PÍSEMNÉMU POTVRZENÍ I JINÉ OSOBĚ, KTERÁ SE NACHÁZÍ NA SJEDNANÉM MÍSTĚ. TOTO NEPLATÍ, POKUD SI KUPUJÍCÍ V OBJEDNÁVCE PÍSEMNĚ VYMÍNÍ, ŽE ZBOŽÍ MUSÍ BÝT PŘEDÁNO PŘÍJEMCI DO VLASTNÍCH RUKOU. DOPRAVCE NENÍ POVINEN KONTROLOVAT TOTOŽNOST PŘÍJEMCE.

V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍJEMCE ODMÍTNE ZBOŽÍ PŘEVZÍT NEBO ŽE ZBOŽÍ NELZE DORUČIT, A TO ZEJMÉNA Z DŮVODU NEPŘESNÉ NEBO NEEXISTUJÍCÍ ADRESY, NEPŘÍTOMNOSTI PŘÍJEMCE ANI JINÉ OPRÁVNĚNÉ OSOBY, KTERÉ BY BYLO MOŽNO V SOULADU S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI ZBOŽÍ V MÍSTĚ DORUČENÍ PŘEDAT JE DOPRAVCE POVINEN NEPRODLENĚ INFORMOVAT KUPUJÍCÍHO NEBO PRODÁVAJÍCÍHO A VYČKAT SDĚLENÍ DALŠÍCH INSTRUKCÍ. CENU ZA PLNĚNÍ DALŠÍCH INSTRUKCÍ HRADÍ KUPUJÍCÍ. NEBUDOU-LI DALŠÍ INSTRUKCE DOPRAVCI SDĚLENY DO 10 MINUT NEBO NEBUDE-LI MOŽNÉ TYTO INSTRUKCE SPLNIT, DOPRAVCE PŘEPRAVÍ ZBOŽÍ ZPĚT PRODÁVAJÍCÍMU. POVINNOST DOPRAVCE DORUČIT ZBOŽÍ JE TAK SPLNĚNA VRÁCENÍM ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU. VRÁCEN ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU, ČI PŘEJEZD NA NOVOU ADRESU JE ÚČTOVÁN DLE TARIFŮ Z CENÍKU.

Z DŮVODU NEZASTIŽENÍ ADRESÁTA NA URČENÉM MÍSTĚ LZE PROVÉST OPAKOVANÉ DORUČENÍ ZBOŽÍ. BYLO-LI OPAKOVANÉ DORUČENÍ ZBOŽÍ ZPŮSOBENO VINOU CHYBNÝCH NEBO NEÚPLNÝCH ÚDAJŮ V KONTAKTECH NA PŘÍJEMCE ZE STRANY KUPUJÍCÍHO, NÁLEŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU POPLATEK ZA OPAKOVANÉ DORUČENÍ VE VÝŠI DVOJNÁSOBKU POPLATKU ZA BĚŽNÉ DORUČENÍ. OPAKOVANÉ DORUČENÍ ZBOŽÍ BUDE PROVEDENO V NEJKRATŠÍ DODACÍ LHŮTĚ PO UHRAZENÍ POPLATKU, NEBO VE SDĚLENÉM TERMÍNU, KDY SE BUDE PŘÍJEMCE NACHÁZET NA DANÉ ADRESE. POPLATEK LZE UHRADIT OSOBNĚ NA PROVOZNĚ NEBO ON-LINE PLATBOU. V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ POPLATKU ZE STRANY KUPUJÍCÍHO JE ZÁSILKA POVAŽOVÁNA ZA VYŘÍZENOU, I KDYŽ NEDOŠLO K PŘEVZETÍ ZBOŽÍ PŘÍJEMCEM.

DORUČENÍ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

LZE SJEDNÁT POUZE PŘÍ INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVCE. PODMÍNKY A DOBU DORUČENÍ SI KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ DOMLUVÍ OSOBNĚ.

4) ZÁRUKA A REKLAMACE

PŘÍJEMCE PŘEBÍRÁ ZBOŽÍ TA TÍM STVRZUJE , ŽE ZBOŽÍ PŘEVZAL V DOBRÉM STAVU. V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZBOŽÍ POŠKOZENO JE PŘÍJEMCE PŘED PŘEVZETÍM ZBOŽÍ POVINEN OZNÁMIT TOTO POŠKOZENÍ PRODEJCÍ NEBO DORUČITELI. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL. V PŘÍPADĚ PROKAZATELNÉHO POŠKOZENÍ ZBOŽÍ MÁ KUPUJÍCÍ PRÁVO NA JEHO VÝMĚNU, SLEVU Z CENY ZBOŽÍ NEBO JE OPRÁVNĚN OD SMLOUVY ODSTOUPIT. PRODÁVAJÍCÍ VŠAK NEODPOVÍDÁ ZA POŠKOZENÍ ZBOŽÍ, KTERÉ ZPŮSOBIL PŘÍJEMCE.

5) DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

ZPŮSOBY ÚHRADY

VEŠKERÉ ZPŮSOBY ÚHRADY, LZE VYBRAT PŘED VÝBĚREM DOPRAVY.

ZBOŽÍ BUDEME EXPEDOVAT PO OBDRŽENÍ PLATBY NA BANKOVNÍ ÚČET ČI PO ZASLÁNÍ PRINTSCREENU OBRAZOVKY NA E-MAIL DORT@CAFELAFAMILIA.CZ

ZPRACOVÁNÍ KARETNÍCH PLATEBNÍCH UDAJŮ ZE PROSTŘEDKOVÁVÁ POMOCÍ APLIKACE GOPAY. ZA BEZPEČNOST ZPRACOVÁNÍ PLTEBNÍCH UDAJU A PŘEVODU PENĚZ TAKTEŽ ODPOVÍDÁ SPOLEČNOST GOPAY.

VŠECHNY INTERNÍ INFORMACE (HESLA, JMÉNA, OPERACE) SE ŠIFRUJÍ. PRO ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI NEŠIFRUJEME OBECNÉ INFORMACE (INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH POLOŽKÁCH ZBOŽÍ). OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PLATNÉ OD 24.01.2020 DO ODVOLÁNÍ.

INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ: V PŘÍPADĚ ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK, JSOU PLATNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, KTERÉ BYLY V PLATNOSTI K DATUMU NÁKUPU.

6) ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI \ DISCLAIMER

INFORMACE OBSAŽENÉ V E-MAILU NEBO V JEHO PŘÍLOHÁCH JSOU DŮVĚRNÉ A JSOU URČENY VÝLUČNĚ PRO POTŘEBY JEHO ADRESÁTA. TEXT NEBO PŘÍLOHY MOHOU OBSAHOVAT UTAJOVANÉ INFORMACE, INFORMACE POVAŽOVANÉ ZA OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, PŘÍPADNĚ JINÉ INFORMACE PODLÉHAJÍCÍ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.


www.CAFELAFAMILIA.CZ (DÁLE JEN "INTERNETOVÝ OBCHOD") NEODPOVÍDÁ ZA JAKOUKOLIV ŠKODU, VADU NEBO JAKOUKOLIV JINOU MAJETKOVOU NEBO NEMAJETKOVOU ÚJMU ZPŮSOBENOU ZEJMÉNA, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ MODIFIKACEMI ČI ZPOŽDĚNÍM PŘENOSU E-MAILU.

V PŘÍPADĚ, ŽE JE E-MAIL SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ, VYHRAZUJE SI INTERNETOVÝ OBCHOD NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:

 1. JAKÁKOLI SMLOUVA NEBO JEJÍ DODATEK JE UZAVŘEN POUZE A VÝLUČNĚ ZA KUMULATIVNÍHO SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

A) BYLA DOSAŽENA DOMLUVA O VŠECH NÁLEŽITOSTECH SMLOUVY (VYLOUČENO JE ZEJMÉNA UZAVŘENÍ JAKÉKOLIV SMLOUVY BEZ UJEDNÁNÍ VŠECH NÁLEŽITOSTÍ S PŘIHLÉDNUTÍM K NÁSLEDNÉMU CHOVÁNÍ STRAN)

B) SMLOUVA MUSÍ BÝT UZAVŘENA VÝLUČNĚ V PÍSEMNÉ FORMĚ

C) SMLOUVA MUSÍ BÝT PODEPSÁNA OPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI ZE STRANY INTERNETOVÉHO OBCHODA

 1. INTERNETOVÝ OBCHOD PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY POSTUPUJE V SOULADU SE SVÝMI VNITŘNÍMI PŘEDPISY A STANOVAMI S TÍM, ŽE SMLOUVA MUSÍ BÝT ZA INTERNETOVY OBCHOD ODSOUHLASENA NEBO SCHVÁLENA PŘÍSLUŠNÝMI VEDOUCÍMI ZAMĚSTNANCI, PŘÍPADNĚ TAKÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI, A PROTO SE MŮŽE STÁT I V PŘÍPADĚ, KDY SI ZÁSTUPCI STRAN VZÁJEMNĚ VYJEDNÁVAJÍ JEDNOTLIVÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY, ŽE KOMPETENTNÍ OSOBY INTERNETOVÉHO OBCHODA NAVRŽENÉ ZNĚNÍ SMLOUVY NEODSOUHLASÍ A INTERNETOVÝ OBCHOD V TAKOVÉM PŘÍPADĚ UKONČÍ Z TOHOTO SPRAVEDLIVÉHO DŮVODU JEDNÁNÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY.
 2. INTERNETOVÝ OBCHOD SI VÝSLOVNĚ VYHRAZUJE PRÁVO UKONČIT KDYKOLIV JEDNÁNÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY, A TO I BEZ SPRAVEDLIVÉHO DŮVODU.
 3. ODESÍLATEL E-MAILU TÍMTO INFORMUJE, ŽE NENÍ OPRÁVNĚN UZAVÍRAT ZA INTERNETOVÝ OBCHOD ŽÁDNÉ SMLOUVY S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY K TOMU BYL PÍSEMNĚ ZMOCNĚN NEBO PÍSEMNĚ POVĚŘEN INTERNETOVÝ OBCHOD A TAKOVÉ POVĚŘENÍ NEBO ZMOCNĚNÍ BYLY ADRESÁTOVI E-MAILU NEBO OSOBĚ, KTEROU ADRESÁT ZASTUPUJE, PŘEDLOŽENY.
 4. V PŘÍPADĚ, ŽE OBCHODNÍ JEDNÁNÍ OBSAHUJE NABÍDKU A POKUD JE ODESÍLATEL TOHOTO E-MAILU NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO OPRÁVNĚN ZA INTERNETOVÝ OBCHOD UZAVŘÍT SMLOUVU, JE ADRESÁT NABÍDKY OPRÁVNĚN NABÍDKU BEZODKLADNĚ PŘIJMOUT. ODESÍLATEL E-MAILU (NABÍDKY) VŠAK VYLUČUJE PŘIJETÍ NABÍDKY ZE STRANY ADRESÁTA (PŘÍJEMCE NABÍDKY) S DODATKEM ČI ODCHYLKOU. VÝSLOVNĚ JE INTERNETOVÝM OBCHODEM VYLOUČENA ODPOVĚĎ S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU, KTERÁ PODSTATNĚ NEMĚNÍ PODMÍNKY NABÍDKY. INTERNETOVÝ OBCHOD SI DÁLE VYHRAZUJE PRÁVO, ŽE NABÍDKA ZE STRANY INTERNETOVÉHO OBCHODU MŮŽE BÝT INTERNETOVÝM OBCHODEM VE LHŮTĚ URČENÉ PRO JEJÍ PŘIJETÍ STORNOVANÁ.
 5. INTERNETOVÝ OBCHOD VE VŠECH SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍCH NA SEBE NEPŘEBÍRÁ RIZIKO ZMĚNY OKOLNOSTÍ.

7) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. PRODÁVAJÍCÍ SE ZAVAZUJE UCHOVAT V TAJNOSTI PŘED NEPOVOLANÝMI OSOBAMI VŠECHNY INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ A MÍSTA URČENÍ. TENTO ZÁVAZEK SE VZTAHUJE I NA PŘÍJEMCE OBJEDNÁVKY.
 2. PRODÁVAJÍCÍ SE ZAVAZUJE RESPEKTOVAT A CHRÁNIT OSOBNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍHO I PŘÍJEMCE V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 101/2002 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ. POSKYTNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY A BEZPEČNĚ UCHOVÁVÁNY V ZABEZPEČENÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU PRODÁVAJÍCÍHO. PRODÁVAJÍCÍ MÁ PRÁVO SI POSKYTNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE DOSTUPNÝMI PROSTŘEDKY OVĚŘIT Z HLEDISKA PRAVDIVOSTI A MOŽNÉHO ZÁMĚRU, KTERÝ JE V ROZPORU S ČESKÝM PRÁVNÍM ŘÁDEM, NEBO ZDA NEBYL OSOBNÍ ÚDAJ POSKYTNUTO SOBOU NEBO SUBJEKTEM, KTERÉMU INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH NEPŘINÁLEŽÍ. PRODÁVAJÍCÍ POSKYTNUTÉ A ZJIŠTĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽIJE POUZE PRO ÚSPĚŠNÉ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, DORUČENÍ ZBOŽÍ A PŘÍPADNOU REKLAMACI. KUPUJÍCÍ TÍMTO VÝSLOVNĚ SOUHLASÍ S PŘEDÁNÍM TĚCHTO OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOPRAVCI ZA ÚČELEM DORUČENÍ ZÁSILKY.
 3. VEŠKERÉ PRÁVNÍ VZTAHY VZNIKAJÍCÍ MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM SE ŘÍDÍ ČESKÝM PRÁVNÍM ŘÁDEM. VE VĚCECH NEUPRAVENÝCH JINOU SMLOUVOU NEBO TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI SE UPLATNÍ PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU.
 4. OBCHODNÍ PODMÍNKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED PŘÍPADNĚ ODLIŠNÝM PROHLÁŠENÍM OSOB VYSTUPUJÍCÍCH JMÉNEM PRODÁVAJÍCÍHO, LEDAŽE JE TOTO ODLIŠNÉ PROHLÁŠENÍ UČINĚNO PÍSEMNĚ A PODEPSÁNO OSOBOU, KTERÁ JE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OPRÁVNĚNA JEDNAT ZA PRODÁVAJÍCÍHO.
 5. PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY KDYKOLIV JEDNOSTRANNĚ ZMĚNIT. V PŘÍPADĚ ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK NABÝVAJÍ TYTO ZMĚNY OKAMŽITOU PLATNOST PO JEJICH UVEŘEJNĚNÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PRODÁVAJÍCÍHO. ZMĚNY NEMAJÍ VLIV NA JIŽ UČINĚNÉ OBJEDNÁVKY.
 6. PODÁNÍM OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍ VYJADŘUJE S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI SOUHLAS.

8) STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

KUPUJÍCÍ MŮŽE STORNOVAT OBJEDNÁVKU POUZE PÍSEMNOU FORMOU V PODOBĚ E-MAILU ZASLANÉHO NA ADRESU: DORT@CAFELAFAMILIA.CZ. OBJEDNÁVKY LZE STORNOVAT POUZE DO 24 HODIN PŘED EXPEDICÍ.

V Praze dne 1.3.2020